ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ

Bills that have been passed become the responsibility of the Nunavut Department of Justice.

For information about Bills and Legislation, please visit our About Bills and Legislation page.

Below is a list of bills currently before the Assembly.

Bill Number / Title ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑲᑎᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐱᖓᔪᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐊᖏᖅᑖ

ᐱᖁᔭᒃᓴ 1

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᐅᑉ ᐱᖁᔭᖓ
ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 2

ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᑎᒍ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 3

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑮᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ
ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 4

ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑭᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, 2018-2019
ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 5

ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ. ᓈᓴᐅᑕ 1, 2018-2019
ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 6

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓂᕐᒧ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓄᑦ
ᒪᐃ 25, 2018 ᒪᐃ 25, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴ 7

ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᐃ 24, 2018 ᒪᐃ 24, 2018 ᔫᓂ 4, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᑦᓴᖅ 8

ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴ 9

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, 2019-2020
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 10

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑕ 2, 2018-2019
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018

ᐱᖁᔭᑦᓴᖅ 11

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑎᔾᔪᑎᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓇᓴᐅᑎᖓ. 4, 2017-2018
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 12

ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑮᒋᐊᕐᑎᑦᓯᕗᖅ ᖁᓪᓕᐅᑉ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 26, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 29, 2018

ᐱᖁᔭᑦᓴᖅ 13

ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᔪᖅ ᐱᖁᑎᐅᔪᓂᒃ ᐱᖁᔭᖅ, 2017-2018
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018