Events

Select event type to filter by
Thursday ᐊᐃᕐᕆᓕ 20, 2017

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐄᐳᕈ 20, 2017) − ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖁᑎᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑮᖃᐅᒻᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᖓᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓂᐅᓛᖅᑐᓂᒃ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᖃᓕᖅᑲᑕ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᓛᖑᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᔫᑉ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ

Syndicate content