ᑎᑎᖅᑲᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ

Numbersort icon ᐅᓪᓗᖅ ᓇᑭᓐᖔᕐᓂᖓ Title Edit link
005-5(2) ᒫᔾᔨ 20, 2018 Akoak
004-5(2) ᒫᔾᔨ 20, 2018 Kusugak ᐊᑐᖅᑐᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐅᓂᓐᑳᑦ 2016-2017
003-5(2) ᒫᔾᔨ 20, 2018 Kusugak ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ 2016-2017
002-5(2) ᒫᔾᔨ 20, 2018 Kusugak ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ 2016-2017
001-5(2) ᒫᔾᔨ 20, 2018 Quassa