Uqqautjiyiuyut Katimayiit Tuhaktitihimaliktut Tiqquaqtamingnik tatvunga Iliitagiyauyunik Nunavumi

Mar 19 2018

IQALUIT, Nunavut (Masi 19, 2018) – Uqaqti Maligaliurvikmi tatvalu Irhivautauvluni tatvani Iliitagiyauhimayuni Nunavumi Uqqautjiyiuyuy katimayiitni Joe Enook ublumi tuhaktitiyut tatva ukkua Betty Brewster unalu Ludy Pudluk ukkiumi attuqtumi Iliitagiyauyuq Nunavumi.

Tatvani Januali 1, 2010-mi, Una Iliitagiyautjutat Nunavumi Maligak aullarutauhimayuq. Ihumagiyauvluni hamna Illiitagiyautjutauyuq tatva illiitarhiyumavlugit hapkua Inuit aklingnaktumik ikkayuqpiarhimayut hamani avikturhimayumi. Una Iliitagiyautjutauyuq Qullikpanguyuq harimatjutauyuq Nunavumi tatvalu atanniktutauluaktuq tamaitnin iliitagiyautjutauyunin, pinniqutinit uvalunin haviktalinik nivingautanik aittutauhimayut Nunavut Kavamatkunit.

Betty Brewster una qauyimayautiaqtuq Tuhayiuvluni- Numiktittiriyiuhimayuq una havaktutuqauyuq qangagaluq ammihugaluknik ukkiunik. Tatvani 2016-mi, una iliitagiyauhimayuq havaqatimingnit tatva havaliharhuni havaganginarhuni ikkayuqpiarhimangmat haffuminfa havagiyaminik tatva tunniyauvluni uminga Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit Uqqauhiliqiniqut Aittutimik .

Ludy Pudluk Kivgaktuihimayuq Maligaliuktiuvluni tatvan Maligaliurviatni Nunatiami tatva 1975-min 1995-mut. Tatva ammihugaluknik ukkiunik kavamatkuni kivaktuihimavluni, Mr. Pudluk kivgaktuihimayuq hapkuninga nunaliitni Quttiktumi tatvalu ikkayuluarhimayuq hivumuvaliatjutirhaitnik hannatjutirhanik haffuma Nunavumi kavamataqutirhaitnik.

“Ukkiumi attuqtumi ukkua iliitariyauyuq tatvunga IliitagiyautjutaItnut Nunavumi tamakmik ukkua Innuk qauyimayautiaqtuq,” uqqalaktuq Uqqaqti Enook. “Ludy Pudluk iliitagiyautiarhimayuq una ikkayutiarhimayuq hannatjutanik haffuma Nunavut Kavamataqutirhanik tatvalu una statesman Betty Brewster qauyimayautiaqtuq hivulikpanguqatauvluni tuhayiuvluni hakkugirhivaliqtittiqattauhimayuq Inuit Uqqauhiitnik Inuit katitakviitni tatvalu hannavigiyaitni.”

Hamna attiliurutaitnik kungiaktitiniaktut ukkua Ms. Brewster uvalu Mr. Pudluk upingarhaqat 2018-mi katimaliqata Maligaliurvikmi ubluanik tuhaktitauhimaituq huli. Kungiaktitiniaktut tatvani Katimaviatni Maligaliurviup tiivikutlu kungialiuktauluni tamaitnun Nunavumi. Kamisina Nunavumi Nellie Kusugak aullapkainiaktuq attiliurutaitnik kungiaktitiyuni una Kivgaktuiyiungmat Iliitagiyautjutaitnik Nunavumi.

-30-

Tuhakpaligumaniruffi tatvunga hivayainagialik:

John Quirke, Tittiraqti Maligaliurvikmi

tatvalu Titiraqtiuvluni Iliitagiyautjutini Nunavut Uqqautjiyiuvlutik Katimayiitni

(867) 975-5000