Kinikhialiktut Uktuktukhamik Titigaktiit Tukluanik Maligaliukvimi Nunavut

Uktugumayut pitkuhimayut Titigaktimut Tuklianik Maligaliukvimi Nunavut. Hamna havainaniaktut havakvikhaat.

Titigaktiit Tuklia atauhiuyuk atanguyait munagikatigiiktut havakvianik Titigakviani Maligaliukvik Nunavumi. Titigakviit ilihimayut Maligaliukvimi ovalo Atanguyait Katimayiit Pikuyakyuat. Havakvia havaniaktut munagitjutainik Titigaktiit Maligaliukvimi havangitpat.

Havaliniaktuk uktukhimayunit ayongitut atanguyait munagitjutainik pihimayuk ayongitainik nakuuyumik munagitjutainut aalakiit munagitjutikhait havakvianit. Titigakhimayut kauyimayait Maligaliuliligiyiit maliktainik ovalo ilauyut maligaliuliligiyiit pikaktunut. Hamna havakvia pihimaniaktut angiyunik nalungitainik havaangit, ilauyut pilaaktainik nakuuyumik ukautainik, munagiyainik ovalo ukalaaktainik ayonaktunik tunngavigutainik, maligaliugutainik ovalo maliktainik atanguyait Maligaliuktiit Maligaliukvimi ovalo aalat Ilaukatauyut. Ayongiluni titigalaagutainik, ilaulugit titigalaagutainik ayonaktunik maligutikhainik hanalgutait, pihimaniaktuk. Kangikhimaniaktuk Inuit Pitkutainik Ukpigiyainut, ukautait ovalo Inuuviviniit pihimakagumik. 

Titigakvia Maligaliukvik Iqalumiitut, Nunavut. Ukautait Havaat Ukautait takulaaktut kagitauyainik Maligaliukvik kagitauyainik hamani: www.assembly.nu.ca.

Uktutumayut pihimaniaktut kanuk pihimayait pihimayakhainik ovalo ayongitakhait ilihimayut Havaat Ukautait. Hamna piniaktainik ilanga angmaumayut tamamik uktugumayunut. Maniliuniaktait hafumani havakvikhait $138,044.00mit $197,206.00mut ukiuk tamaat. Piyauguvit havaktukhamik Iqalunmiutaungitut, nuutitigutikhat ikayugutikaniaktut. Ikayugutikaktunik havaktiit iglukhakaniaktut.

Uktugumayut piniaktut umiktinagu 5:00mongakat (EST) Fridaymi, September 29, 2023. Hamna Havakviit Ukpigiyauniaktut ovalo taimainmat, Kimilguuktauniaktut Paliihimatkunit. Nalungilutit tahapkoa talvanuak uktukhimayut ukakatigiyauniaktut, takuyaulutik. Uktugutikhat ovalo apigiyumayut takulaaktait: 

Titigakti Munagiyiit ovalo Ikayuktiit Katimayit
Titigakvia Maligaliukvimi Nunavut
Titigakvia: P.O. Box 1200, Iqaluit, NU, X0A 0H0
Hivatauyaa: (867) 975-5100 / Sukatukut: (867) 975-5191
Kagitauyakut: submissions@assembly.nu.ca