Kinikhiayut Uktuktuhanik Ilaukataupkaiyukhak Nutakanut ovalo Inuulgaminut

Uktuktukhanik pitkuyut havakvikhainut Ilaukataupkaiyukhak Nutakanut ovalo Inuulgaminut.

Ilaukataupkaiyukhak Nutakanut ovalo Inuulgaminut nangminiituk Munagiyikhak Malivaliukvimut. Ilaukataupkaiyukhak Nutakanut ovalo Inuulgaminut tugaaktauniaktok pitkuhimayunit Maligaliukvimit, malikhugit Ilaukataupkaiyukhak Nutakanut ovalo Inuulgaminut Pikuyakyuami. Hamna talimanik tugaaktauniaktok havakvikhait.

Maligutingit titigakhimayut munagitjutikhainik Ilaukataupkaiyukhaup, ilauniaktut, havagutikhait munagilugit nangminiigutikhainik ovalo piyumayainik nutakat ovalo inuulgamiit, inminik ovaluniit ilaukataulutik, munagiyaulutik ovalo hivumungautilugit ovalo ihumagiyait tuhanahualugit ovalo ihumagilugit ikpinagiyainut kavamatkunit munagiyiit ovalo tugaaktauhimayut havaktiit.

Piyauniaktok havaktukhak nalunginiaktok atanguyait munagitjutainik ovalo ayongiluni munagitjutainik nutakanut ovalo inuulgamiit naamagutikhainik, ilihagutikhainik, akigaktuitjutainik, aniaktailigutainik ovaluniit munagitjutikhainik naamagutikhait. Havaniaktok hakugiktumik kauyimaniaktok munagitjutikhait akigaktuutainik, ilauniaktut atugutainik akigaktuugutait havaktitlugit kimilguugutainik ovalo ihivgiugutainik. Ayongitait ilauniaktut havakhimayainik mikhaanut maniligiyiit ovalo havaktiligiyiit munagitjutainik.

Titigakhimayut Havaktakhait Naunaiyautait takulaaktut titigakviani Maligaliuktit ovalo kagitauyakut takulaaktut Maligaliuktiligiyit kagitauyakuugutaini hamani www.assembly.nu.ca. Uktuktut takupkaiyukhat kanuk ayongitainik havaagutikhait ilanganut Havaktakhait Naunaiyautaini. Maniliuktakhait iluaniiniaktut hamunga: $136,090.00mit $194,414.00mut ukiuk tamaat.

Hamna havakvikhak ukpigitautianiaktok ovalo nakuuyumik paliihimatkunit kimilguuktauniaktok ovalo ihumaalugiyainut pikagiaganik.

Uktuktut pilaaktut umiktinagu hamani5:00mongakat (EST) Friday, March 15mi, 2019.

Uktugumayut ovalo apigiyumayut takulaaktait hapkoa:

Titigakti, Munagiyiit ovalo Ikayuktiit Katimayiit
Titigakvia Maligaliuktit Nunavumi
Titigakvia: P.O. Box 1200, Iqaluit, NU, X0A 0H0
Hivatauyaa: (867) 975-5000 Sukatukut: (867) 975-5191
Kagitauyakut: submissions [at] assembly [dot] nu [dot] ca

AttachmentSize
Kinikhiayut Uktuktuhanik Ilaukataupkaiyukhak Nutakanut ovalo Inuulgaminut27.45 KB
Havaakhagit Naunaiyautait144.74 KB