ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓂᖏᑦ

ᑭᓱᖕᒪᑕ? 

ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᑭᓱᓕᕆᕙᖕᒪᖔᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ? ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ, ᐅᕝᕙᓗ, ᖃᓄᖅ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ ᐱᖁᔭᓐᖑᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ? ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᖅᐱᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᓐᓃ? ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᐳᑎᑦ. ᐊᒻᒪ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒍ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᑲᔭᖅᐳᑎᑦ!youth parliament 2006 small

ᖃᓄᐃᓕᐅᕋᔭᖅᐱᑕᓕ? 

  • • ᕿᒥᕐᕈᓇᒃᑕᐅᓗᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓ
  • • ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ
  • • ᐅᖃᖅᑎᓐᖑᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᓐᖑᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ, ᒥᓂᔅᑕᐅᓐᖑᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖑᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ
  • • ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓐᓂᒃ
  • • ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ

ᖃᖓᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᐸᑦ?  

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᓄᕕᐱᕆ 2014. .

ᑭᓇᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᔪᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᔪᓐᓇᖅᐸᑦ? youth parliament 2008 small

ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ.  

ᖃᓄᕐᓕ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᒐᔭᕋᒪ? 

ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑐᓴᖅᑎᓐᑐᓐᓇᖅᐸᑦ ᐅᓇ: 

ᓯᓐᑎ ᕆᓂ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ
ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᓂ
ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᐊ 1200 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: crennie [at] assembly [dot] nu [dot] ca
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 867.975.5156

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓯᓚᑖᓂᕐᒥᐅᑕᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒧᑦ: 1.877.334.7266 ᐅᕝᕙᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ.

ᓇᓃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ?

ᐃᖃᓗᖕᓂ! ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᖁᑎᖓᓐᓂ

ᓇᓂᓕ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᖁᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᒐᔭᖅᐸᑦ?

ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓂ.

AttachmentSize
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᖅᑐᑦ - ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᐅᑎᒥᓂᖏᑦ189.96 KB
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᐅᑎᒥᓂᖏᑦ - ᕿᑎᖅᑰ, ᓄᕕᐱᕆ 22, 2012331.67 KB
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓐᖑᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᐅᑎᒥᓂᖏᑦ - ᕿᑎᖅᑰ, 2016681.53 KB