ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ

Bills that have been passed become the responsibility of the Nunavut Department of Justice.

For information about Bills and Legislation, please visit our About Bills and Legislation page.

Below is a list of bills currently before the Assembly.

Bill Number / Title ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑲᑎᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐱᖓᔪᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖅ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐊᖏᖅᑖ

ᐱᖁᔭᒃᓴ 1

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᐅᑉ ᐱᖁᔭᖓ
ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᔫᓂ 4, 2019 ᔫᓂ 4, 2019 ᔫᓂ 4, 2019 ᔫᓂ 6, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 2

ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᑎᒍ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 26, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 3

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑮᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ
ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᒫᔾᔨ 20, 2018 ᔫᓂ 6, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 4

ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑭᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, 2018-2019
ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 5

ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ. ᓈᓴᐅᑕ 1, 2018-2019
ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 6

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓂᕐᒧ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓄᑦ
ᒪᐃ 25, 2018 ᒪᐃ 25, 2018 ᒪᐃ 28, 2018 ᔫᓂ 6, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴ 7

ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᐃ 24, 2018 ᒪᐃ 24, 2018 ᔫᓂ 4, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018 ᔫᓂ 13, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 8

ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴ 9

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, 2019-2020
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 10

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑕ 2, 2018-2019
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 11

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑎᔾᔪᑎᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓇᓴᐅᑎᖓ. 4, 2017-2018
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 12

ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑮᒋᐊᕐᑎᑦᓯᕗᖅ ᖁᓪᓕᐅᑉ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 26, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 29, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 7, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 13

ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᔪᖅ ᐱᖁᑎᐅᔪᓂᒃ ᐱᖁᔭᖅ, 2017-2018
ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018 ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018 ᕕᕗᐊᕆ 22, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 14

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᑦᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018 ᓄᕕᐱᕆ 8, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 15

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑎᔾᔪᑎᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, 2019-2020
ᕕᕗᐊᕆ 19, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 16

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑕ 3, 2018-2019
ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 21, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 22, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2018

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 17

ᐃᓚᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑕ. 1 2019-2020
ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 21, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 22, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 18

ᐃᓚᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ ᓇᓴᐅᑎᖓ. 1, 2018-2019
ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 21, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 22, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 11, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19

ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᐊᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᕕᕗᐊᕆ 19, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 19, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 19, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 20

ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕐᑐᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 21, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 22, 2019 ᒫᔾᔨ 5, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 21

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᖅᑕᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂ
ᕕᕗᐊᕆ 20, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 21, 2019 ᕕᕗᐊᕆ 22, 2019 ᒫᔾᔨ 4, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019 ᒫᔾᔨ 12, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴ 22

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑎᖓ. 1, 2019-2020
ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 29, 2019 ᒪᐃ 29, 2019 ᔫᓂ 6, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴ 23

ᐃᓚᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑎᖓ. 2, 2019-2020
ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 29, 2019 ᒪᐃ 29, 2019 ᔫᓂ 6, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 24

ᖁᔭᓈᖅᓯᔪᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᒃ ᐱᖁᔭᖓ, 2018-2019
ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 29, 2019 ᒪᐃ 30, 2019 ᔫᓂ 6, 2019 ᔫᓂ 6, 2019 ᔫᓂ 6, 2019 ᔫᓂ 6, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 25

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᔫᓂ 3, 2019 ᔫᓂ 4, 2019 ᔫᓂ 5, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 26

ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᐊᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 29, 2019 ᒪᐃ 30, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 27

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᐃ 28, 2019 ᒪᐃ 29, 2019 ᒪᐃ 30, 2019 ᔫᓂ 6, 2019 ᔫᓂ 6, 2019 ᔫᓂ 6, 2019 ᔫᓂ 6, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 28

ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖓ
ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019 ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019 ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019 ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019 ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 29

ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᖁᔭᖓᓂ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐅᓪᓗᖓ
ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019 ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019 ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 30

ᐃᓚᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᓯᑦᔪᑎᓄᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, 2020-2021
ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 31

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ. 3, 2019-2020
ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 32

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑎ. 2, 2019−2020
ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 33

ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ) ᐱᖁᔭᖅ, ᓈᓴᐅᑎ 2, 2018−2019
ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 34

ᖁᔭᓈᖅᓯᔪᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᓄᑦ ᐱᖁᔭᖓ, 2018-2019
ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019 ᐊᒃᑑᐸ 17, 2019