Events

Select event type to filter by
Thursday ᐊᐃᕐᕆᓕ 20, 2017

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐄᐳᕈ 20, 2017) − ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖁᑎᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑮᖃᐅᒻᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᖓᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓂᐅᓛᖅᑐᓂᒃ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᖃᓕᖅᑲᑕ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᓛᖑᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᔫᑉ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ

Monday ᐊᐃᕐᕆᓕ 01, 2017
Syndicate content