Events

Select event type to filter by
« Thursday ᐊᐃᕐᕆᓕ 20, 2017 »
Thu

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐄᐳᕈ 20, 2017) − ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖁᑎᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑮᖃᐅᒻᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᖓᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓂᐅᓛᖅᑐᓂᒃ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᖃᓕᖅᑲᑕ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᓛᖑᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᔫᑉ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ

Syndicate content