Events

Select event type to filter by
Thursday ᐊᐃᕐᕆᓕ 24, 2018
Friday ᐊᐃᕐᕆᓕ 25, 2018
Monday ᐊᐃᕐᕆᓕ 28, 2018
Tuesday ᐊᐃᕐᕆᓕ 29, 2018

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 29, 2018) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᔫᓯᐱ ᐃᓄᒃ, ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᖅ ᐸᑎ ᐳᕉᔅᑐ ᐊᒻᒪ ᓘᑎ ᐸᓪᓗᖅ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒻᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᐃᑉᐹᓂ, ᔫᓂ 5, 2018−ᒥ, 6−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖓᓂ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑑᒃ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓕᖅᐸᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, Bell (ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 513) ᐊᒻᒪ Shaw (ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 289 - ᓄᑕᐅᓐᖏᑦᑐᖅ / ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 489 − ᓄᑖᑦ).

Wednesday ᐊᐃᕐᕆᓕ 30, 2018
Thursday ᐊᐃᕐᕆᓕ 31, 2018
Friday ᔫᓂ 01, 2018
Monday ᔫᓂ 04, 2018
Tuesday ᔫᓂ 05, 2018
Thursday ᔫᓂ 07, 2018
Friday ᔫᓂ 08, 2018
Saturday ᔫᓂ 09, 2018
Tuesday ᔫᓂ 12, 2018
Syndicate content