Events - Filter:

Select event type to filter by
« Tuesday ᐊᐃᕐᕆᓕ 29, 2018 »
Tue

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 29, 2018) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᔫᓯᐱ ᐃᓄᒃ, ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᖅ ᐸᑎ ᐳᕉᔅᑐ ᐊᒻᒪ ᓘᑎ ᐸᓪᓗᖅ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒻᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᐃᑉᐹᓂ, ᔫᓂ 5, 2018−ᒥ, 6−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖓᓂ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑑᒃ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓕᖅᐸᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, Bell (ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 513) ᐊᒻᒪ Shaw (ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 289 - ᓄᑕᐅᓐᖏᑦᑐᖅ / ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 489 − ᓄᑖᑦ).

Syndicate content