Events

Select event type to filter by
Tuesday ᐊᒃᑑᐸ 23, 2018
Start: Oct 23 2018 3:53 pm

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐅᑐᐱᕆ 23, 2018) - ᐅᓪᓗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃᒥ ᐊᖏᖅᑕᐅᖃᐅᕗᖅ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᕗᖔᕈᑕᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᒥᔅ ᑳᑐᕆᓐ ᐲᑐᓴᓐ, ᑯᐃᓐ ᒪᓕᒐᕐᓂᐊᖅᑎᖓ, ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑦ ᐊᑕᖏᕐᖢᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖅᑲᐅᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᑖᓐᓇ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᐃᓕᓯᒪᓂᐊᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ (5). ᒥᔅ ᐲᑐᓴᓐ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᐳᖅ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋᒃ.

ᔫᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑕᕝᕙᖖᒐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑐᖖᒐᓱᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ.

Wednesday ᐊᒃᑑᐸ 24, 2018
Thursday ᐊᒃᑑᐸ 25, 2018
Friday ᐊᒃᑑᐸ 26, 2018
Syndicate content