Events

Select event type to filter by
« Week of ᐊᒃᑑᐸ 21, 2018 »
SunMonTueWedThuFriSat
21
22
23
Start: Oct 23 2018 3:53 pm

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐅᑐᐱᕆ 23, 2018) - ᐅᓪᓗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃᒥ ᐊᖏᖅᑕᐅᖃᐅᕗᖅ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᕗᖔᕈᑕᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᒥᔅ ᑳᑐᕆᓐ ᐲᑐᓴᓐ, ᑯᐃᓐ ᒪᓕᒐᕐᓂᐊᖅᑎᖓ, ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑦ ᐊᑕᖏᕐᖢᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖅᑲᐅᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᑖᓐᓇ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᐃᓕᓯᒪᓂᐊᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ (5). ᒥᔅ ᐲᑐᓴᓐ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᐳᖅ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋᒃ.

ᔫᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑕᕝᕙᖖᒐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑐᖖᒐᓱᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓱᓕᔪᕐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ.

24
25
26
27
Syndicate content