Events

Select event type to filter by
Monday ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019
Thursday ᕕᕗᐊᕆ 28, 2019
Friday ᒫᔾᔨ 01, 2019
Monday ᒫᔾᔨ 04, 2019
Tuesday ᒫᔾᔨ 05, 2019
Monday ᒫᔾᔨ 11, 2019
Tuesday ᒫᔾᔨ 12, 2019
Start: Mar 12 2019 10:48 am

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒫᔾᔨ 12, 2019) - ᐅᖃᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᔫ ᐃᓄᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᔪᖅ ᒥᔅᑕ ᓴᖅᑲᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᕐᕌᒍᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᑯᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ.

ᐅᓪᓗᐊᓂ ᔮᓐᓄᐊᕆ 1, 2010, ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᑐᕌᒐᒃᓴᖓ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᑉ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᖁᓪᓗᒍ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐅᐱᒍᓱᒍᑎᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᓯᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᔪᓂ, ᓴᒡᕕᖕᒥᖕᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐅᔭᒥᖕᓂᑦ ᑐᓂᕙᒃᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ.

Wednesday ᒫᔾᔨ 13, 2019
Start: Mar 13 2019 10:54 am
Friday ᒫᔾᔨ 15, 2019
Monday ᒫᔾᔨ 18, 2019
Syndicate content