Events - Filter:

Select event type to filter by
« Tuesday ᒫᔾᔨ 12, 2019 »
Tue

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒫᔾᔨ 12, 2019) - ᐅᖃᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᔫ ᐃᓄᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᔪᖅ ᒥᔅᑕ ᓴᖅᑲᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᕐᕌᒍᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᑯᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ.

ᐅᓪᓗᐊᓂ ᔮᓐᓄᐊᕆ 1, 2010, ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᑐᕌᒐᒃᓴᖓ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᑉ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᖁᓪᓗᒍ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐅᐱᒍᓱᒍᑎᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᓯᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᔪᓂ, ᓴᒡᕕᖕᒥᖕᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐅᔭᒥᖕᓂᑦ ᑐᓂᕙᒃᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ.

Syndicate content