Events

Select event type to filter by
« Week of ᒫᔾᔨ 10, 2019 »
SunMonTueWedThuFriSat
10
11
12
Start: Mar 12 2019 10:48 am
all day

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒫᔾᔨ 12, 2019) - ᐅᖃᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᔫ ᐃᓄᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᔪᖅ ᒥᔅᑕ ᓴᖅᑲᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᕐᕌᒍᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᑯᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ.

ᐅᓪᓗᐊᓂ ᔮᓐᓄᐊᕆ 1, 2010, ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᑐᕌᒐᒃᓴᖓ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᑉ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᖁᓪᓗᒍ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐅᐱᒍᓱᒍᑎᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᓯᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᐅᔪᓂ, ᓴᒡᕕᖕᒥᖕᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐅᔭᒥᖕᓂᑦ ᑐᓂᕙᒃᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ.

13
Start: Mar 13 2019 10:54 am
14
15
16
Syndicate content