Events

Select event type to filter by
« Monday ᐊᐃᕐᕆᓕ 27, 2019 »
Mon

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 27, 2019) - ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖅ 10:30-ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖅ) ᑕᕝᕙᓂ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥ, ᒪᐃ 28, 2019, ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓗᑎᒃ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ.

ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐅᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᒃᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃᒥ ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᕐᖢᓂᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓗᑎᒃ ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒃᑯᕕᖕᒥᑦ. ᑲᑎᒪᓃᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑕᓚᕖᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔨᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᕙᖖᒐᑦ ᕕᐅᓪ (ᓈᓴᐅᑎᖓ 513) ᐊᒻᒪᓗ ᓵ (ᓈᓴᐅᑎᖓ 289 - ᐱᑐᖃᐃᑦ / ᓈᓴᐅᑎᖓ 489 - ᓄᑖᒃᑯᑦ). ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᑭᐊᕐᒃᑭᕕᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ: http://video.isilive.ca/nunavut/.

Syndicate content