Events

Select event type to filter by
« Thursday ᐊᐃᕐᕆᓕ 30, 2019 »
Thu

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 30, 2019) - ᐅᖃᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᐅᔭᒥᖕᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓯᒥᐊᓐ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᖕᒪᑕ ᑖᓐᓇ ᓴᒃᑲᕆᐊᓯ ᑯᓄᒃ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᐅᔭᒥᖕᒧᑦ ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥ, ᔫᓂ 4, 2019-ᖑᓕᖅᐸᑦ, ᐅᕙᓂ 6:00 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ (ᑲᓇᖕᓇᕐᒥ) ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖓᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑦ.

ᑖᓐᓇ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᖅᐳᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᖁᖖᒋᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒃᑯᕕᐊᓂ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᓪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᓕᒫᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑕᓚᕖᓴᖃᐅᑎᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐅᕘᓇ ᕕᐅᓪ (ᓈᓴᐅᑎᖓ 513) ᐊᒻᒪ ᓵ (ᓈᓴᐅᑎᖓ 289 - ᐱᑐᖃᒃᑯᑦ / ᓈᓴᐅᑎᖓ 489 - ᓄᑖᒃᑯᑦ). ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ: http://video.isilive.ca/nunavut/.

Syndicate content