Events

Select event type to filter by
« Thursday ᔫᓂ 06, 2019 »
Thu

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᔫᓂ 6, 2019) - ᐅᓪᓗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᐱᖁᔨᕗᖔᕐᒥᒃ ᐊᖏᖅᓯᖅᑲᐅᕗᑦ, ᒥᐅᕆᓕᓐ ᔭᐃᓐ ᐸᐃᑦᔅ ᐊᑐᓕᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ. ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑦ ᐃᓐᓇᐃᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᖅᑲᐅᔪᖅ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ ᐊᑐᖅᖢᒍ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐃᓂᒥᓄᑦ ᐃᓕᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ. ᒥᔅ ᐸᐃᑦᔅ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᑐᓯᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 22, 2019−ᒥ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᔭᓄᐊᕆᐅᑎᓪᓗᒍ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑕᖅᑲᐅᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓂᒡᓗ ᑐᓐᖓᓵᕆᓪᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓐᖑᕈᒪᔪᓂᒃ.

Syndicate content