Events

Select event type to filter by
Tuesday ᓯᑎᐱᕆ 10, 2019
Start: Sep 10 2019 1:46 pm

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 10, 2019) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃᒥ ᑲᑎᒪᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᑦ 1:30-ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥ, ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019, ᐅᓪᓗᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᒪᐅᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᒃᓯᕙᓂᕐᒧᑦ.

Start: Sep 10 2019 2:25 pm

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓰᑏᕝᕙ 10, 2019) - ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖓ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓛᕐᒪᑕ ᐱᓪᓗᒋᑦ 2019-ᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᖓᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᑦ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓪᓕᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᓰᑏᕝᕙ 25 ᐊᒻᒪ 26, 2019−ᒥ.

Tuesday ᓯᑎᐱᕆ 17, 2019
Start: Sep 17 2019 1:48 pm
Start: Sep 17 2019 1:57 pm
Wednesday ᓯᑎᐱᕆ 18, 2019
Start: Sep 18 2019 3:15 pm
Syndicate content