Events

Select event type to filter by
Monday ᕕᕗᐊᕆ 03, 2020

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᕕᕗᐊᕆ 3, 2020) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᑎ ᓯᒥᐊᓐ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᖅ ᑳᓖᓐ ᐋᕆᐊᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ.

ᐊᑐᖅᖢᒍ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓯᒪᓲᖑᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ.

ᐅᖃᖅᑎ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ ᐃᒪᐃᓕᖅᑲᐅᔪᖅ, “ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓕᔪᒃᓴᒥᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᓂᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ. ᒥᔅ ᐋᕆᐊᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑲᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒃᑑᐸ 2019−ᒥᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ.”

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐅᑭᐅᖅᓯᐅᑎᒥᖕᓂᒃ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᓕᖅᐸᑕ ᕕᕗᐊᕆ 18, 2020−ᒥ ᐱᖁᔨᕗᖔᖅᑎᒍᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓛᖅᑐᖅ.

ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑦᑕᑕᐃᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᓅᓯᕆᓯᒪᔭᖓᑕ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᑦ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑕᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ.

ᑖᓐᓇ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇ ᐃᒻᒥᑰᖓᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᑲᒥᓴᓇ ᐃᓂᖓᓄᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓲᖅ ᒪᓕᑦᑐᑎᒃ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᒥᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒥ, ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᕕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖃᖅᑐᓂᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᑦ ᐱᖁᔭᖓᑕ. ᐊᔾᔨᖏᑦ ᐱᖁᔭᐅᑉ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᓐᖓᑦ: www.nunavutlegislation.ca.

Wednesday ᕕᕗᐊᕆ 19, 2020
Start: Feb 19 2020 2:55 pm
Start: Feb 19 2020 3:53 pm
Thursday ᕕᕗᐊᕆ 20, 2020
Start: Feb 20 2020 4:18 pm
Friday ᕕᕗᐊᕆ 21, 2020
Start: Feb 21 2020 1:22 pm
Start: Feb 21 2020 1:23 pm
Start: Feb 21 2020 1:25 pm
Start: Feb 21 2020 4:27 pm
Syndicate content