Events

Select event type to filter by
« Week of ᕕᕗᐊᕆ 2, 2020 »
SunMonTueWedThuFriSat
2
3
all day

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᕕᕗᐊᕆ 3, 2020) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᑎ ᓯᒥᐊᓐ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᖅ ᑳᓖᓐ ᐋᕆᐊᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ.

ᐊᑐᖅᖢᒍ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓯᒪᓲᖑᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ.

ᐅᖃᖅᑎ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ ᐃᒪᐃᓕᖅᑲᐅᔪᖅ, “ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓕᔪᒃᓴᒥᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᓂᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ. ᒥᔅ ᐋᕆᐊᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑲᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒃᑑᐸ 2019−ᒥᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ.”

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐅᑭᐅᖅᓯᐅᑎᒥᖕᓂᒃ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᓕᖅᐸᑕ ᕕᕗᐊᕆ 18, 2020−ᒥ ᐱᖁᔨᕗᖔᖅᑎᒍᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓛᖅᑐᖅ.

ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑦᑕᑕᐃᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᓅᓯᕆᓯᒪᔭᖓᑕ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ.

all day

ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᑦ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑕᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ.

ᑖᓐᓇ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇ ᐃᒻᒥᑰᖓᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᑲᒥᓴᓇ ᐃᓂᖓᓄᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓲᖅ ᒪᓕᑦᑐᑎᒃ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᒥᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒥ, ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᕕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖃᖅᑐᓂᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᑦ ᐱᖁᔭᖓᑕ. ᐊᔾᔨᖏᑦ ᐱᖁᔭᐅᑉ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᓐᖓᑦ: www.nunavutlegislation.ca.

4
5
6
7
8
Syndicate content