Events

Select event type to filter by
Tuesday ᒫᔾᔨ 31, 2020

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, (ᒫᑦᓯ 31, 2020) - ᒦᓛ ᖃᒥᓐᖑᐊᖅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒥ ᖁᕐᓗᑦᑑᖅᒧᖅ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᖅᑲᕈᒪᓂᕋᓕᖅᑐᓂ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᒥᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᖓᓂ, ᐊᑐᓕᖅᕕᒃᓴᖃᕐᓗᒍ ᐄᐳᕈ 3, 2020.  
 
ᒪᓕᑦᑐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ, ᒥᔅ. ᖃᒥᓐᖑᐊᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᖅᑎᒥᒃ ᐃᓱᒪᑖᕆᓯᒪᔭᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖅᑎᒍᑦ. ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ 38−ᒥᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᑯᓐᓂᖓᒍᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅᑕᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑦ “ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᓯᑐᐊᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ 6 ᑕᖅᑮᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐃᖅᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᖃᕈᓐᓃᖅᕕᖓᓂᑦ.”
 

Monday ᐊᐃᕐᕆᓕ 20, 2020
Start: Apr 20 2020 1:21 pm

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 20, 2020) - ᐅᖃᖅᑎ ᐸᐅᓕ ᖁᐊᓴ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᐳᖅ:


“ᓄᒫᑦᑕᒡᔫᒥᖅᑲᐅᕗᖓ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒐᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᑳᓪᓚᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᓐᖑᐊᓂ. ᐃᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᒃ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐃᒃᓯᕚᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᒥᔅᑐ ᐅᓲᑖᐱᒃ, ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ ᒪᐃᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᕕᐊᓄᑦ ᑎᑭᖢᒍ, ᓄᓇᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑎᒍᑦ, ᓲᕐᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒍᑦ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᖢᒋᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᓪᓚᕆᒃᐸᕗᑦ.”


ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑎᑦᑎᐊᖓᓃᑦᑐᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᐊᑦᑎᒃᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐃᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᐅᑉ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ.


-30-

Syndicate content