Events

Select event type to filter by
« Monday ᐊᐃᕐᕆᓕ 20, 2020 »
Mon
Start: Apr 20 2020 1:21 pm

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 20, 2020) - ᐅᖃᖅᑎ ᐸᐅᓕ ᖁᐊᓴ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᐳᖅ:


“ᓄᒫᑦᑕᒡᔫᒥᖅᑲᐅᕗᖓ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒐᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᑳᓪᓚᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᓐᖑᐊᓂ. ᐃᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᒃ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐃᒃᓯᕚᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᒥᔅᑐ ᐅᓲᑖᐱᒃ, ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ ᒪᐃᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᕕᐊᓄᑦ ᑎᑭᖢᒍ, ᓄᓇᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑎᒍᑦ, ᓲᕐᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒍᑦ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᖢᒋᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᓪᓚᕆᒃᐸᕗᑦ.”


ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑎᑦᑎᐊᖓᓃᑦᑐᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᐊᑦᑎᒃᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐃᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᐅᑉ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ.


-30-

Syndicate content