Events

Select event type to filter by
« Monday ᓯᑎᐱᕆ 28, 2020 »
Mon
Start: Sep 28 2020 7:18 pm

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 28, 2020) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒻᒧᑦ ᖃᐅᒪᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐸᐅᓕ ᖁᐊᓴ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᖅ ᐲᑕ ᑖᐸᑕᐃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒻᒥᒃ.


ᔭᓄᐊᕆ 1, 2010-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᐃᑲᔪᓪᓚᕆᒃᓯᒪᓂᑯᓂᒃ. ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᐹᖑᕗᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᓕᒫᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓂᒃ ᐅᔭᒥᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᖄᖏᐅᔾᔨᓯᒪᓪᓗᓂ ᓴᖅᑭᑕᕕᓂᓕᒫᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.

Syndicate content