ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ

Oct 11 2019

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᕗᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᓪᓗ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᖢᓂ.

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᐳᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᓐᖏᖢᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ. ᑕᐃᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᖓ, ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᓐᖏᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑐᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᑐᖅᖢᒍ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑕ ᓴᐳᒻᒥᐅᓯᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ. ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕘᓇ: www.nunavutlegislation.ca.

ᑕᐃᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓕᒻᒪᒃᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓐᓂᒃ, ᐃᓚᓕᐅᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒡᓗ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑑᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᒃᑲᓐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᒍᑦ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᐅᕘᓇ www.assembly.nu.ca. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓐᖑᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂ ᐅᕘᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖕᒥᔪᑦ: www.langcom.nu.ca.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒡᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ. ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᓖᑦ $126,287−ᒥᑦ $180,410−ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅ. ᑕᐃᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᐅᓐᖏᒃᑯᓂ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᕝᕕᐊᑕ ᐅᓪᓗᐊᓂ, ᓄᒃᑎᕋᓱᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ. ᐊᑭᓪᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᒡᓗᖓᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ 5−ᒧᐊᕋᓱᖕᓂᖓᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓯᕿᕐᖑᔭᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ, ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᓄᕕᐱᕆ 29, 2019. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1200, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5000
ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: (867) 975-5191
ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ: submissions [at] assembly [dot] nu [dot] ca

AttachmentSize
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ142.44 KB
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ275.39 KB