ᐅᖃᖅᑎᖓᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ

Nov 21 2017

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓄᕕᐱᕆ 21, 2017) - ᐅᖃᖅᑎᖓᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ, ᔫ ᐃᓄᒃ, ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᐊᓄᑦ 2016-2017 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᖓᑦᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒻᒪᓗ 2018-ᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᒃᓴᕆᔭᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓄᓇᕗᒥ.

ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᖓᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒻᒥᒃᑰᕐᖢᓂ ᐱᓕᕆᔨᖁᑎᒋᔭᐅᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐃᓚᖓᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓ 24 ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓂ ᒪᓕᒐᖃᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᐅᓂᒃᑳᓕᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᖅᑎᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ.

ᐅᖃᖅᑎ ᐃᓄᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒪᓐᓇ, “ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑕᓪᓕᒪᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 2018-ᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᓕᖅᐸᑕ. ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᓈᓚᖕᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᖑᕐᖓᒍᑦ.”

ᒪᓕᒐᖅ 3(2) ᒪᓕᒐᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᖃᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒍ ᐅᖃᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐱᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕ, ᐅᖃᖅᑎ ᐃᓄᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᖕᒥᔪᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᖢᓂᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐃᓚᓕᐅᓪᖢᒋᑦ 2016-2017 ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᑦ.

ᖃᕆᐅᓴᒃᑰᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂ ᐅᕙᓂ: http://www.assembly.nu.ca/tabled-documents.

-30-

ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ:

ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᔮᓐ ᑯᐊᒃ, ᑎᑎᕋᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-5000

AttachmentSize
ᐅᖃᖅᑎᖓᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ145.14 KB