ᑯᐃᓐ ᐃᓕᓴᐱ II ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᐳᖅ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑯᐃᓐᖓ

Sep 8 2022

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 8, 2022) - ᐅᖃᖅᑎ ᑑᓂ ᐋᖁᐊᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᑲᐅᕗᖅ:

 ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐱᒋᐊᓕᓵᕐᓂᖓᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᓚᐅᖅᐳᑦ ᑯᐃᓐ ᑯᐃᓐᖑᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑦ 70−ᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᓄᖅᑎᒋᔪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᑯᐃᓐ ᓄᓇᖁᑎᓕᒫᖏᓐᓂ.  ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᒃᖢᑕ ᕿᒃᓵᖅᐳᒍᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒐᑦᑕ ᑯᐃᓐ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖓᓂᒃ.  ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᖢᒋᑦ, ᒪᒥᐊᓐᓂᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᐸᕋ.”

ᓴᐃᒻᒪᑏᑦ ᐊᑦᑎᒃᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᖁᑖᑕ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᓯᒪᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᓯᑎᐱᕆ 9, 2022−ᖑᓕᖅᐸᑦ.

 -30-

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ:
ᔮᓐ ᑯᐊᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ

ᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5105

AttachmentSize
ᑯᐃᓐ ᐃᓕᓴᐱ II ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᐳᖅ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑯᐃᓐᖓ122.61 KB