ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓴᖅᑮᕗᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᐅᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ ᖃᖓᒃᑰᖃᑦᑕᓛᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ

Apr 20 2017

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐄᐳᕈ 20, 2017) − ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖁᑎᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑮᖃᐅᒻᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᖓᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓂᐅᓛᖅᑐᓂᒃ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᖃᓕᖅᑲᑕ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᓛᖑᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᓇᐅᔫᑉ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒧᑦ

AttachmentSize
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓴᖅᑮᕗᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᓐᓂᐅᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ ᖃᖓᒃᑰᖃᑦᑕᓛᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ154.24 KB