ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᕗᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓗᑎᒃ ᓈᓚᒍᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ

Apr 3 2018

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 3, 2018) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖁᑎᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓗᑎᒃ ᓈᓚᒍᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᐅᑉ 2018−ᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᖕᓂᖃᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᐃᕐᕆᓕ 30, 2018−ᒥᑦ ᒪᐃ 1, 2018−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ.

ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓵᖓᓐᓃᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 30, 2018−ᒥ, ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 1:30−ᒧᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ. ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

http://www.assembly.nu.ca/tabled-documents 
http://oag-bvg.gc.ca/internet/English/nun_201803_e_42874.html.

“ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᓪᓗ ᒪᓗᖕᓈᕿᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᐃᓕᕗᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᔪᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐃᖃᓗᐃᑦ−ᑕᓯᓗᖕᒧᑦ. “ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓗᑎᒃ ᓈᓚᖕᓂᖃᕐᓂᖓᒍᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑯᐊᐳᕇᓴᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᓵᑕᒃᓴᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᖅᑎᓪᓗᓂᒋᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᑎᒍᑦ.”

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓈᓚᖕᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᓈᓚᒋᐊᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᓈᓚᖕᓂᖅ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᐅᓪᑯᑦ (ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ 513) ᐊᒻᒪ ᓵᒃᑯᑦ (ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ 289 - ᓄᑕᐅᓐᖏᑦᑐᑦ / 489 − ᓄᑖᒃᑯᑦ).

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ:
ᔪᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ,
ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᕕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5000 / GHickes [at] assembly [dot] nu [dot] ca

AttachmentSize
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᕗᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓗᑎᒃ ᓈᓚᒍᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ148.32 KB