ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᖅᐳᖅ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ

Jun 6 2019

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᔫᓂ 6, 2019) - ᐅᓪᓗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᐱᖁᔨᕗᖔᕐᒥᒃ ᐊᖏᖅᓯᖅᑲᐅᕗᑦ, ᒥᐅᕆᓕᓐ ᔭᐃᓐ ᐸᐃᑦᔅ ᐊᑐᓕᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ. ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑦ ᐃᓐᓇᐃᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᖅᑲᐅᔪᖅ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ ᐊᑐᖅᖢᒍ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐃᓂᒥᓄᑦ ᐃᓕᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ. ᒥᔅ ᐸᐃᑦᔅ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᑐᓯᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 22, 2019−ᒥ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᔭᓄᐊᕆᐅᑎᓪᓗᒍ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑕᖅᑲᐅᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓂᒡᓗ ᑐᓐᖓᓵᕆᓪᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓐᖑᕈᒪᔪᓂᒃ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᑎ ᓯᒥᐊᓐ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ ᐃᒪᐃᓕᓚᐅᖅᑐᖅ, “ᒥᔅ ᐸᐃᑦᔅ ᐊᕐᕌᒍ 25−ᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᐅᓯᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐊᕙᑎᑲᓴᖕᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓐᖑᓚᐅᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ.”

ᐅᖃᖅᑎ ᓯᒥᐊᓐ ᒥᑭᓐᖑᐊᖅ ᐃᒪᐃᓕᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ, “ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᖢᒋᑦ, ᐃᓕᓴᕆᔪᒪᔭᕋ ᓯᐅᕆ ᒪᒃᓂᐅᓪ−ᒧᓚᒃ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᒋᔪᓐᓇᓚᐅᕋᑦᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ, ᐊᒻᒪ ᖁᔭᓐᓇᒦᕈᒪᓪᓗᒍ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ.”

ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᓯᒪᔪᒍᑦ ᑭᓇᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ:
ᔮᓐ ᑯᐊᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5000

 


ᑭᓇᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᑦ

ᒥᐊᕆᓕᓐ ᔭᐃᓐ ᐸᐃᑦᔅ

ᒥᔅ ᐸᐃᑦᔅ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕋᐃᔪᓴᓐ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ 1994ᕝᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓯᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐱᐅᓪ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓄᑦ. 2001−ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᒥᔅ ᐸᐃᑦᔅ ᔫᑳᓐᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᖑᔭᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᓚᔮᕆᖕᓂᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᓪᓗᓂ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔨᐅᖏᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓐᑎᐅᕆᔪᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑎᕋᒥ 2018−ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᒥᔅ ᐸᐃᑦᔅ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᓪᓚᕆᖕᓂᑰᓪᓗᓂ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓚᔮᕇᖕᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓂᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᑲᓪᓚᒃᑎᓪᓗᒍ.

AttachmentSize
ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᖅᐳᖅ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ126.03 KB