ᓄᓇᕗᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᐳᑦ ᐅᖃᖅᑎᒃᓴᒥᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖏᓐᓂᒃ

Nov 18 2021

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓄᕕᐱᕆ 17, 2021) - ᓄᓇᕗᑦ ᐅᖃᖅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖓᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖅᑲᐅᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᑦᓯᐊᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᑦ.

ᑑᓂ ᐋᖁᐊᖅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᖓᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒧᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᑑᓪᓗᓂ ᐅᖃᖅᑎᓐᖑᖅᑐᖅ.

ᐱᖓᓱᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐃᖃᓗᐃᑦ−ᓂᐊᖁᓐᖒᒧᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ.

ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ 16 ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖏᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓐᖑᑎᑕᐅᒐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᐅᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ: ᑕᐃᕕᑎ ᐊᕿᐊᕈᖅ, ᐹᒥᓗ ᕼᐊᖁᕐᖔᖅ ᒍᕌᔅ, ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ, ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ, ᐋᑕᒻ ᐋᕆᐊᖅ ᓚᐃᑦᔅᑑᓐ, ᔮᓐ ᒪᐃᓐ, ᒫᒍᓚ ᓇᑲᓱᒃ ᐊᒻᒪ ᔪᐊᓇ ᖁᐊᓴ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐱᔭᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᔨᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 10-ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᓄᕕᐱᕆ 19, 2021-ᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖓᓂ. ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᓕᖅᐸᑕ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒥ, ᓄᕕᐱᕆ 19, 2021−ᒥ 1:30−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ. (ᑲᓇᖕᓇᒥᐅᑦ ᓯᕿᓐᖑᔭᖓ ᐊᑐᕐᓗᒍ).

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᓱᓪᓗᑯᑖᖓ ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓄᓪᓗ ᐃᓂᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓱᓕ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᔪᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ 19 ᐱᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᖓ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ Bell (ᓵᓄ 513) ᐊᒻᒪᓗ Shaw (ᓵᓄ 289) – classic]/489 – ᑖᒃᑯᐊ ᓄᑖᑦ) ᑕᓚᕖᓴᕈᓐᓇᐅᑏᑦ. ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᑲᐅᑎᒋᔪᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ: http://video.isilive.ca/nunavut/. ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᓂᒃ ᓈᓚᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ: FM-ᑯᑦ: ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᑎᑐᑦ: 92.5 / ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: 94.7 / ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ: 102.1

-30-

ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ:
ᔮᓐ ᑯᐊᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
LegInfo [at] assembly [dot] nu [dot] ca

AttachmentSize
ᓄᓇᕗᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᐳᑦ ᐅᖃᖅᑎᒃᓴᒥᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖏᓐᓂᒃ145.48 KB