ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒥᒃ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᔫᓂ 5, 2018−ᒥ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 29 2018

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 29, 2018) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᔫᓯᐱ ᐃᓄᒃ, ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᖅ ᐸᑎ ᐳᕉᔅᑐ ᐊᒻᒪ ᓘᑎ ᐸᓪᓗᖅ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒻᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᐃᑉᐹᓂ, ᔫᓂ 5, 2018−ᒥ, 6−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᖓᓂ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑑᒃ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓕᖅᐸᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᒻᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, Bell (ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 513) ᐊᒻᒪ Shaw (ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 289 - ᓄᑕᐅᓐᖏᑦᑐᖅ / ᑕᑯᒃᓴᕈᕈᑖ 489 − ᓄᑖᑦ).

ᔭᓄᐊᕆ 1, 2010-ᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓ ᐊᑐᓯᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᓲᖑᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᐊᓗᖕᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᓕᒫᓂ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᐹᖑᔪᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᓇᖏᖅᓯᓲᖑᓪᓗᓂ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐅᔭᒥᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᖅᑲᕐᒥᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᒫᔾᔨ 19, 2018−ᒥ, ᐅᖃᖅᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑲᒥᓴᓇᖓᑦ ᓂᐊᓕ ᑯᓱᒐᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓕᖅᐸᑕ ᑕᐃᑲᓃᓛᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒻᒥᒃ ᐸᐸᑦᑎᔨᐅᓂᓂ ᐊᑐᕐᓗᓂᐅᒃ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ:
ᔮᓐ ᑯᐊᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᐊᒻᒪ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒻᒧ ᖃᐅᔨᓴᔨᑕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5000

AttachmentSize
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᒥᒃ ᐅᔭᒥᒃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᔫᓂ 5, 2018−ᒥ122.61 KB