ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 27 2019

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 27, 2019) - ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖅ 10:30-ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ (ᑲᓇᖕᓇᖅ) ᑕᕝᕙᓂ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥ, ᒪᐃ 28, 2019, ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓗᑎᒃ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ.

ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐅᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᕕᒃᒥ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃᒥ ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᕐᖢᓂᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓗᑎᒃ ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒃᑯᕕᖕᒥᑦ. ᑲᑎᒪᓃᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑕᓚᕖᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔨᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᕙᖖᒐᑦ ᕕᐅᓪ (ᓈᓴᐅᑎᖓ 513) ᐊᒻᒪᓗ ᓵ (ᓈᓴᐅᑎᖓ 289 - ᐱᑐᖃᐃᑦ / ᓈᓴᐅᑎᖓ 489 - ᓄᑖᒃᑯᑦ). ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᑭᐊᕐᒃᑭᕕᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ: http://video.isilive.ca/nunavut/.

ᐅᐱᕐᖔᖅ 2019 ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᖓᑦ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᑲᑎᒪᕐᒧᐊᕐᓂᖓᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᓪᓕᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖅ 1:30-ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥ, ᒪᐃ 28, 2019.

-30-

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ:
ᔮᓐ ᑯᐊᒃ, ᑎᑎᕋᖅᑎᖓ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5100

AttachmentSize
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ112.81 KB