ᓯᑎᐱᕆ 16, 2021

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 16, 2021

1:30−ᒥ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ 

 

1. ᑐᒃᓯᐊᕐᓂᖅ

2. ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ

3. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ

4. ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᕕᓂᕐᓄᑦ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ

5. ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᖅ

6. ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ

7. ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ

8. ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᕕᓂᕐᓄᑦ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ

9. ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖏᓐᓄᑦ

10. ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ

11. ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ

12. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ

13. ᑎᑎᖅᑲᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ

14. ᐱᖁᔨᕗᖔᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑏᑦ

15. ᐱᖁᔨᕗᖔᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ

16. ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑏᑦ

17. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ

18. ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ

19. ᑲᑎᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᖁᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ

  • ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 75, ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᓄᑦ ᐱᕋᔭᖕᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᓯᖏᑦᑕ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓂᒃ

20. ᑲᑎᒪᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ

21. ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ

22. ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ᐱᖁᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓵᖓᓐᓃᑦᑐᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 52, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᐃᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᑦ

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 54, ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐅᑎᖅᑕᕋᐅᔭᖅᑐᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᕐᒥᒃ

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 56, ᐃᒥᐊᓗᖕᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐅᑏᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᑦ

ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 76, ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᑦ ᓄᖅᑲᕈᒻᒪᓯᐊᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᕐᒥᒃ

AttachmentSize
ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ - ᔫᓂ 16, 2021151.55 KB