ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

 

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ

 

 

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑕᖅ

 

 

ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ

 

 

ᑭᖑᕝᕕᖅᑏᑦ

 

 

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓ: ᔮᓐ ᑰᒃ

ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔨᖓ: ᐋᓚᒃᔅ ᕚᓪᕕᓐ

 

 

 

ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

 

·        

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖏᑕ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓄᓇᕗᒥ; ᐊᒻᒪᓗ

·        

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᐃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᑕ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ.