ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᒥᑦᓴᓄᑦ

figures and mace

  • ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᖅᐲᓐ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ?  ᖃᐅᔨᒋᐊᓕᒃᑭᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ  (ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ)
  • ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᑦᑐᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ. ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᑦ ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ
  • ᒪᐃ 1, 2000-ᐅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕘᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᖃᑎᖃᕐᖢᓂ ᓄᓇᕘᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓᓂᒃ, ᓄᓇᕘᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᓱᒐᕐᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᖁᑎᑖᓵᖓᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓂᖅᐹᒧᑦ.