Tikkuaqtauhimayun Katimayiit Katimayinnguqhimayullu

Tikkuaqtauhimayun Katimayit havakpaktun pingahunik: ihivriurlugit maligaliuqhimayun, ihivriurlugit pitquyauhimayun kavamallu maningnik aturiangani piyumayait.

Inungnik katimaqatigiinik piyauhimayuq nunalingnit ihuaqtuq inungnut havaktunullu uqariangani piyumayamingnik pitquhikhanik. Katimayit titiraqpagait tuhaqtitpagailluunniit ilitturihimayatik pitquhimayatigullu Maligaliuqtinut ihumagiyakhainnik. Ilaaninnguraangat, Maligaliuqtit Tikkuaqtauhimayunik Katimayinililaaqtun ihivriuqtukhanik kitunik naunaiqhimayunik ihumagiyauyuniglu pitquyauhimayunigluunniit. Ukua katimayit taimaaqpaktun iniraangamikkik havaktatik. Kangiqhittiarumaguvit katimayiuyut ilauninginnit piyakhaillu, qaritauyakkut tatpikani tikkuatjavat atia.