ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐅᕗᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ library@assembly.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 867-975-5132. ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ:

 • ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᐅᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ

 • ISBN ᓈᓴᐅᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑕᖏᑦ.  ᓇᓂᓯᓴᕋᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᔪᕐᓇᕋᓂᓗ!

 • Globe & Mail ᐅᖃᓕᒫᓕᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

 • ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓱᓕᔪᑦ, ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 1999-ᒥᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ

 • ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑭᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᑦ

 • ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒃᑰᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓃᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓᓂᑦ 1999-ᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ

 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᑦ (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ)

 • ᑎᑎᖅᑲᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ (ᖃᐅᑐᐊᕌᖓᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᓲᑦ)

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ 1999-ᒥᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ

 • ᓄᑖᑦ ᑲᒥᓴᓇᒧᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᑦ

 • ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕕᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂ ᐅᖄᓚᐅᑎᖏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ

 • ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑕ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ

 

ᑭᒡᓕᓕᐅᖅᓯᒪᔭᕕᑦ ᑐᖔᓂ ᑐᓂᓯᓲᖑᔪᒍᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᒪᔭᔅᓯᓐᓂᒃ ᐊᐃᒃᖠᕈᓐᓇᖅᑐᓯ.

ᐅᖃᓕᒫᒐᖁᑎᕗᑦ

ᑐᕌᒐᖃᓗᐊᖅᑐᒍᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓅᖓᔪᓂᒃ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ, ᒐᕙᒪᓕᕆᔪᓂᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ.  ᓴᖅᑭᑕᐅᒐᔪᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᐅᕐᒥᔪᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᖃᓄᖅ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖓ.  ᐊᓯᖏᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᓐᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᖃᑦᑕᕐᒥᔭᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓪᓚᕆᑐᐊᖅᐸᑕ.

ᑲᑎᖅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᒥᔪᒍᑦ ᐅᖃᓕᒫᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑎᑑᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᓵᒃᓴᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. 

ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᑕᖃᐅᕐᒥᔪᑦ:

 • ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᖅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᑦ

 • ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒃᑰᖅᑎᑕᕕᓃᑦ ᐃᓚᓕᐅᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᐅᒐᕕᓃᑦ ᐱᑐᖃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ

 • ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᓖᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᕕᓃᑦ

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᓴᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᕕᓂᖏᑦ (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ)

 • ᑲᒥᓴᓇᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑑᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂᓐᖔᖅᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ)

 • ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᑦ ᐅᓂᕐᓂᓴᐃᕈᑏᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

 • ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᑕ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓕᒫᖏᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᕕᓂᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓᓂᑦ ᐊᐃᕐᕆᓕ 1, 1999-ᒥᓂᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᓇᑕᒥᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᕈᓘᔭᐃᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.