ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐱᔭᒃᓴᖅᑖᕆᓯᒪᔭᕗᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᖃᑕᐅᕗᖅ.  ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᔨᐅᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ.

ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᖅᑳᓲᖑᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓄᓪᓗ, ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᐸᐸᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊᑕ.  ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓲᖑᖕᒥᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ.