ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᐅᖃᖅᑎᖓ ᑭᒃᓵᒍᑎᖃᖅᐳᖅ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖓᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕆᕕᐊᑲ ᐅᕿ ᐅᐃᓕᐊᒻᔅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐄᐳᕈ 17, 2023) - ᐅᖃᖅᑎ ᑑᓂ ᐋᖁᐊᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐆᒥᖓ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᔭᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ:

ᕿᒃᓵᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᑐᓴᕋᒪ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒥᓴᓇᒧᑦ ᑐᖏᓕᕆᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕆᕕᐊᑲ ᐅᕿ ᐅᐃᓕᐊᒻᔅ, ᑖᓐᓇ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕕᖓᓂᑦ ᖁᑦᑎᑦᑑᑉ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒃ ᐊᑕᑎᓪᓗᒍ. ᒥᔅ ᐅᐃᓕᐊᒻᔅ ᑲᔪᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᓚᐅᖅᑐᓂ. ᒥᔅ ᐅᐃᓕᐊᒻᔅ ᐅᐱᓐᓇᒻᒪᕆᑦᑐᒥᑦ ᐃᖅᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓚᐅᑐᖅ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥᓂ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᑦᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᖅᑐᐊᓗᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖁᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ. ᐅᖃᕈᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᒻᒥ, ᕆᕕᐊᑲᐅᑉ ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᓇᓪᓕᒋᕙᕗᑦ.

ᓄᓇᓕᖏᑕ ᓴᐃᒻᒪᑎᖏᑦ ᐃᑉᐱᐊᕐᔫᑉ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑑᓪᓗ ᐊᕝᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎᖏᑦ ᐊᕝᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᔾᔪᑎᐅᓪᓗᑎᒃ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᒃᓯ:
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ LegInfo@assembly.nu.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-5130