Joseph Inagayuk Quqqiaq

Member Photo
Constituency
Netsilik
Legislative Office

Uqaut: (867) 975-5139 
Kayumiktukkut: (867) 975-5037 
Qaritauyakkut: jquqqiaq@assembly.nu.ca

Constituency Office

P.O. Box 166 
Taloyoak, NU 
X0B 1B0 
Uqaut: (867) 561-6243 
Kayumiktukkut: (867) 561-6244 
Qaritauyakkut: JosephQuqqiaq@netsilikmla.ca

Joseph Inagayuk Quqqiaq nigoaktaohimayok nigoaktitihimangmata tatvani nigoaktitihimangmata Aktopa 25, 2021, kivaktoiluni nigoakviohimayomit Netsilikmi tatvani 6th Maligaliokviatni Nunavut. Nigoaktaoniahakhuni, Mr. Quqqiaq havaghimayok tatvani Qiniq SSI Micro-kuni havakahuni Nunaliitni Kagityaoyalikiyiovluni. Mr. Quqqiaq ilihaghimavluni naonaipkutikaktok haffuminga kungialioktaohimayonik ihoaghaiyiovluni. Mr. Quqqiaq havakakhimangiyok Togliani Ihivaotaovluni tatvani Katimayiitni ukkua Inuit Kungialioktioyot Timingatni tatvalo kangagalok havakaghimayot akkiliktoktaohimaitomik tatvani Taloyoak-mi nunaliitni tiiviilikiyiohimayok tatvalo Isuma TiiViitkuni Joseph nuliangalo Clara Quqqiaq hagimahuktok angayokanguvlotik hapkuninga notakamingnik Brandy, Caylon, Charlene, Charmaine tatvalo Clarence. Mr. Quqqiaq inmikut koviagiyakaktok hapkuninga angoniaknikut, ikalukhioknikut, attoktuyaknikut tatvalo kagitaoyalikiniut kungiaklioknikutlo.